මුල ගී පද නුඹ ඇවිත් යන්න පාළුවට ගිය හිත පුරා
F
T
P

නුඹ ඇවිත් යන්න පාළුවට ගිය හිත පුරා ගී පද

නුඹ ඇවිත් යන්න
පාළුවට ගිය
හිත පුරා

හුරු පුරුදු සුවඳින්

මගේ වන්නට
නොහැකි නම්
ආයෙත්
නුඹ ඇවිත් යන්න

මගේ වන්නට
නොහැකි නම්
ආයෙත්
නුඹ ඇවිත් යන්න

එකෝමත් එක
දුරාතීතෙක
එකම එක දවසක්
හමුවුනා

නුඹ කියා නොකියා
තියා ගිය
හදවතේ එක පැතුමක්

සොයා වෙහෙසුන
මගේ නෙතු අග
තබා කඳුළු අහුරක්

ළං වුනා
මල තලා නොතලා
නෙලා ගන්නට
පින් පිරූ බඹරෙක්

මගේ වන්නට
නොහැකි නම්
ආයෙත්
නුඹ ඇවිත් යන්න

නුඹ ඇවිත් යන්න

මගේ වන්නට
නොහැකි නම්
ආයෙත්
නුඹ ඇවිත් යන්න

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021