මුල ගී පද නුඹ ළඟින් සිටියා නම්
F
T
P

නුඹ ළඟින් සිටියා නම් ගී පද

නුඹ ළඟින් සිටියා නම්
උදා හිරු එළියටත් කලියෙන්
එළිය අරගෙන වඩීවී
විඩා ගෙනෙනා ඉරේ සැඩ රැස්
සෞම්‍ය වී මට දැනේවී
නුඹ ළඟින් සිටියා නම්

නුඹ පෑව සෙනෙහේ ළඟ ඉඳන්
මට හිතාගන්නත් බැරි තරම්
නුඹ පෑව සෙනෙහේ ළඟ ඉඳන්
මට හිතාගන්නත් බැරි තරම්
සෙවනැල්ල වී නුඹ ළඟින් සිටියානම්
තව යා හැකිය ගව් සිය දුරක්

එදා මගේ හිත සනසමින්
නුඹ නිව්ව ගින්දර කොයි තරම්
එදා මගේ හිත සනසමින්
නුඹ නිව්ව ගින්දර කොයි තරම්
සෙවනැල්ල වී නුඹ අදත් සිටියානම්
මේ ගමන නෑ කිසි විඩාවක්

නුඹ ළඟින් සිටියා නම්
උදා හිරු එළියටත් කලියෙන්
එළිය අරගෙන වඩීවී
විඩා ගෙනෙනා ඉරේ සැඩ රැස්
සෞම්‍ය වී මට දැනේවී
නුඹ ළඟින් සිටියා නම්

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021