මුල ගී පද නුඹ ම හිත තුල රැඳුණදෙන්
F
T
P

නුඹ ම හිත තුල රැඳුණදෙන් ගී පද

නුඹ ම හිත තුල රැඳුණදෙන්
හිතම මතකෙන් පිරුණදෙන්
මතක කඳුළින් තෙමුණදෙන්
ඒ කඳුළ මගෙ
ළඟ තිබුණදෙන්

ඒ කඳුළ මගෙ
ළඟ තිබුණදෙන්
ඒ කඳුළ මගෙ
ළඟ තිබුණදෙන්

නුඹව මට මං නුඹට ලං කළ
එදා වැස්සම වැහැපුදෙන්
දැවී අළු වෙන මතක ගින්නේ
නිවී සැනසෙන්නට හිතාගෙන
මං වගෙම තනියෙන් නුඹත්
වහින වැස්සට තෙමුණදෙන්

වහින වැස්සට තෙමුණදෙන්
වහින වැස්සට තෙමුණදෙන්

නවාතැන් පල නුඹට ඉදි වුන
නැවතුනාදෙන් එහිම නුඹ තව
මැකී නොයෙනා හිතේ හැංගුණ
සොඳුරු යටගිය මතකයන් මැද
මගෙ වගෙම ඔබෙ හිතත් රහසින්
අතීතය රිදවාපුදෙන්

අතීතය රිදවාපුදෙන්
අතීතය රිදවාපුදෙන්

නුඹ ම හිත තුල රැඳුණදෙන්
හිතම මතකෙන් පිරුණදෙන්
මතක කඳුළින් තෙමුණදෙන්
ඒ කඳුළ මගෙ
ළඟ තිබුණදෙන්

ඒ කඳුළ මගෙ
ළඟ තිබුණදෙන්
ඒ කඳුළ මගෙ
ළඟ තිබුණදෙන්

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඩිල්ෂාන් පතිරණ

සංගීත නාද රටා

දර්ශන රුවන් දිසානායක
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021