මුල ගී පද නුඹෙ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාඹරේ
F
T
P

නුඹෙ සුවඳ පිරුණු පුංචි කාඹරේ ගී පද

නුඹෙ සුවඳ පිරුණු
පුංචි කාඹරේ
රතු රෝස මලක
පෙති හැලී ගියේ
මට නපුරු උනේ
ඇයි දයාවියේ
මේ කඳුළු බිංදු
ප්‍රථම ප්‍රේමයේ

නුඹෙ සුවඳ පිරුණු
පුංචි කාඹරේ
රතු රෝස මලක
පෙති හැලී ගියේ
මට නපුරු උනේ
ඇයි දයාවියේ
මේ කඳුළු බිංදු
ප්‍රථම ප්‍රේමයේ

මගෙ සමරු පොතේ
රෝස පිටු සොයා
මුතු අකුරු පේළියක්
ලියූ ඔයා

මගෙ සමරු පොතේ
රෝස පිටු සොයා
මුතු අකුරු පේළියක්
ලියූ ඔයා
සිහිවටනයක් ලෙසින්
තවත් තියේ
සමනළ පියපතක්
ය ජීවිතේ

නුඹෙ සුවඳ පිරුණු
පුංචි කාඹරේ
රතු රෝස මලක
පෙති හැලී ගියේ
මට නපුරු උනේ
ඇයි දයාවියේ
මේ කඳුළු බිංදු
ප්‍රථම ප්‍රේමයේ

සිත දුරක ගියා
ආදරේ සොයා
මුතු කඳුළු
බිංදුවක් ගලා ගියා

සිත දුරක ගියා
ආදරේ සොයා
මුතු කඳුළු
බිංදුවක් ගලා ගියා
සමුගැන්ම
වේදනාවකී ලොවේ
මේ ඉන්ද්‍රචාපයක්
ය ජීවිතේ

නුඹෙ සුවඳ පිරුණු
පුංචි කාඹරේ
රතු රෝස මලක
පෙති හැලී ගියේ
මට නපුරු උනේ
ඇයි දයාවියේ
මේ කඳුළු බිංදු
ප්‍රථම ප්‍රේමයේ

නුඹෙ සුවඳ පිරුණු
පුංචි කාඹරේ
රතු රෝස මලක
පෙති හැලී ගියේ
මට නපුරු උනේ
ඇයි දයාවියේ
මේ කඳුළු බිංදු
ප්‍රථම ප්‍රේමයේ

ගීත ගායනය

සනත් නන්දසිරි
සනත් නන්දසිරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021