මුල ගී පද නුපුරුදු ඔබ දුටු පළමු දිනේ
F
T
P

නුපුරුදු ඔබ දුටු පළමු දිනේ ගී පද

නුපුරුදු ඔබ දුටු
පළමු දිනේ
සුපුරුදු ලෙස පෙනුණා
කෙදිනක හෝ විඳ
පුරුදු ඇති
සුසුම් සුවඳ දැනුණා
දැනුණා මට
සුසුම් සුවඳ දැනුණා

පෙර කිසි දා ඔබ
හමු වී නැති බව
ඉඳුරා කියතහැකි
හමුවී ඇත්නම්
ඒ පෙර සසරේ
යුගයක වෙන්න ඇති
යුගයක වෙන්න ඇති

නුපුරුදු ඔබ දුටු
පළමු දිනේ
සුපුරුදු ලෙස පෙනුණා
කෙදිනක හෝ විඳ
පුරුදු ඇති
සුසුම් සුවඳ දැනුණා
දැනුණා මට
සුසුම් සුවඳ දැනුණා

භවයෙන් භවයට
පැතුම් පතාගෙන
ඔබ මා ආවා දෝ
ඉසුරුමුණියෙ පෙම්
දැහැන රකින්නට
අපි මෙහි හමුවී දෝ
අපි මෙහි හමුවී දෝ

නුපුරුදු ඔබ දුටු
පළමු දිනේ
සුපුරුදු ලෙස පෙනුණා
කෙදිනක හෝ විඳ
පුරුදු ඇති
සුසුම් සුවඳ දැනුණා
දැනුණා මට
සුසුම් සුවඳ දැනුණා

ගීත ගායනය

අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස්
අසංක ප්‍රියමන්ත පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021