මුල ගී පද ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්
F
T
P

ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින් ගී පද

ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්
හිත හදා ගත්තා
විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

උන්නු දා පෙර
අත පොවන්නට
බැරි දුරින්
නින්ද මට නැති
දවස් තිබුනද
කොයිතරම්
නුඹ නොදැක සිටි
දිගු කාලයේ
හිත හදා ගත්තා
විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

දෑස අග මල්
පිපී සැලුනත්
කොයිතරම්
එක මලක් වත්
සුවඳ නැති විය
ඔබ තරම්
නුඹ නොදැක
සිටි ඒ කාලයේ
නෙත කඳුළු
මැකුණා විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්
හිත හදා ගත්තා
විතරමයි
ඔබ ආයෙමත් ඇවිදින්

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021