මුල ගී පද ඔබ දන්නව නම් එක කඳුළු බිඳක්
F
T
P

ඔබ දන්නව නම් එක කඳුළු බිඳක් ගී පද

ඔබ දන්නව නම්
එක කඳුළු බිඳක්
හිත යටට වෙලා
දුක් විඳින තරම්
ඒ කඳුළ උනත්
නෙතු අගට ඇවිත්
යළි ඔබේ පයට
පෑගෙනවා නම්

ඔබ දන්නව නම්
එක කඳුළු බිඳක්
හිත යටට වෙලා
දුක් විඳින තරම්
ඒ කඳුළ උනත්
නෙතු අගට ඇවිත්
යළි ඔබේ පයට
පෑගෙනවා නම්

එක මලක් තනන්නට
රුවට රුවින්
ගහ වැල
දුක් ගින්දර
විඳින තරම්
ඒ පිපෙන මලත්
කළු දෙබරු ඇවිත්
විෂ තුඩින් පෙළා
රිදවනවා නම්

ඔබ දන්නව නම්
එක කඳුළු බිඳක්
හිත යටට වෙලා
දුක් විඳින තරම්
ඒ කඳුළ උනත්
නෙතු අගට ඇවිත්
යළි ඔබේ පයට
පෑගෙනවා නම්

දස මසට වඩා
පුරනා පෙරුමන්
ලොව හදන වඩන
මව් වරුණි උතුම්
මට කියා දෙන්න
ලොව ඇතිද ඉතින්
වෙන අරුතක් මේ
ජීවිතය තරම්

ඔබ දන්නව නම්
එක කඳුළු බිඳක්
හිත යටට වෙලා
දුක් විඳින තරම්
ඒ කඳුළ උනත්
නෙතු අගට ඇවිත්
යළි ඔබේ පයට
පෑගෙනවා නම්

ඔබ දන්නව නම්
එක කඳුළු බිඳක්
හිත යටට වෙලා
දුක් විඳින තරම්
ඒ කඳුළ උනත්
නෙතු අගට ඇවිත්
යළි ඔබේ පයට
පෑගෙනවා නම්

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021