මුල ගී පද ඔබ එන්න සුළඟේ දැවටිලා
F
T
P

ඔබ එන්න සුළඟේ දැවටිලා ගී පද

ඔබ එන්න සුළඟේ දැවටිලා
මා ඉන්නෙ ඔබ දැන් එයි කියා
සුදු හංස තටුවේ සැතපිලා
පෙම් කරමු රහසේ සැඟවිලා

ළබැඳියේ ළබැඳියේ
මා සිතින් සිරකලා
ළබැඳියේ හේ ළබැඳියේ හේ හේ
මා සිතින් පෙම් කලා

නා දල්ල වාගේ දිදුලනා
මුතු හාදු වැසසෙන් මා තෙමා
ඔය දෙතොල් අතරේ සිරවෙලා
මට ඉන්න ඇත්නම් තනිවෙලා

ළබැඳියේ ළබැඳියෙ හේ
මා සිතින් සිරකලා
ළබැඳියේ හේ ළබැඳියේ හේ හේ
මා සිතින් පෙම් කලා

කිරිකවඩි මාලේ මා ගොතා
ඔය ගෙලේ පලඳා හැඩ බලා
මා වින්ද සතුටේ නිම් සොයා
ඔබ යන්න සුළඟේ අප දමා

ළබැඳියේ ළබැඳියෙ හේ හේ
මා සිතින් සිරකලා
ළබැඳියේ හේ ළබැඳියේ හේ හේ
මා සිතින් පෙම් කලා

හා හා

ගීත ගායනය

ලහිරු පෙරේරා
ලහිරු පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මනුරංග විජේසේකර

සංගීත නාද රටා

මියුසික් අවන්
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021