මුල ගී පද ඔබ එවු ඇරයුම්පත ලැබුනා
F
T
P

ඔබ එවු ඇරයුම්පත ලැබුනා ගී පද

ඔබ එවු ඇරයුම්පත ලැබුනා
එය සතුටින් පිළිගන්නම්
මට නොදැනිම ඒ දින හැඬුනා
සැනසී මා සිත වාවන්නම්

ඔබ යුවලගෙ නම් එහි රැඳුනා
මුතු ඇට පරදන අකුරින්
එය බොඳ වී නොම යයි තෙමිලා
මා හෙළනා දුක් කඳුළෙන්

ඔබ එවු ඇරයුම්පත ලැබුනා
එය සතුටින් පිළිගන්නම්
මට නොදැනිම ඒ දින හැඬුනා
සැනසී මා සිත වාවන්නම්

ඔබෙ මංගල දින මා එනවා
සුබ පතනා අය අතරින්
ඔය සතුටින් පිරි මුහුණ බලා
හදවත පුරවමි සුසුමෙන්

ඔබ එවු ඇරයුම්පත ලැබුනා
එය සතුටින් පිළිගන්නම්
මට නොදැනිම ඒ දින හැඬුනා
සැනසී මා සිත වාවන්නම්

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021