මුල ගී පද ඔබ ගාව මම ඉන්නෙමී
F
T
P

ඔබ ගාව මම ඉන්නෙමී ගී පද

ඔබ ගාව මම ඉන්නෙමී
සුසුමන් වගේ යා වෙවී
තනියේ තුරුල් වී
මුමුනා සුපෙම් ගී
රෑ සීතලේ ලං වෙවී
තරු මල් කඩා දෙන්නෙමී

ඔබ ගාව මම ඉන්නෙමී
සුසුමන් වගේ යා වෙවී
තනියේ තුරුල් වී
මුමුනා සුපෙම් ගී
රෑ සීතලේ ලං වෙවී
තරු මල් කඩා දෙන්නෙමී

මිණි සේ දිලෙන්නේ
තරු සේ නිවෙන්නේ
ඔබගේ සිනා දෑස නේදෝ
නොසැලී තියෙන්නේ
සසැලී නොයන්නේ
ඔබගේ මගේ
ස්නේහෙ නේදෝ

සිත මාගෙ සනසන්නෙ
සරසන්නෙ ඔබමයි ළඳේ
වෙන කවුරුවත් මාගෙ
තුරුලේ නිදන්නෑ ළඳේ

මතු ජීවිතේ දී
මෙලොවින් තුරන් වී
ගුවනේ පියාඹන්න වේවී
අභ්‍යාවකාශේ
ග්‍රහ ලෝක ගානේ
මිතුරන් සොයා යන්න වේවී

ඒ කාලෙදිත් මා
පතන්නේ ඔයාවයි ළඳේ
දෙව් දූ වරුන්ගෙන්
අහන්නෙත් ඔයාවයි ළඳේ

ඔබ ගාව මම ඉන්නෙමී
සුසුමන් වගේ යා වෙවී
තනියේ තුරුල් වී
මුමුනා සුපෙම් ගී
රෑ සීතලේ ලං වෙවී
තරු මල් කඩා දෙන්නෙමී

ඔබ ගාව මම ඉන්නෙමී
සුසුමන් වගේ යා වෙවී
තනියේ තුරුල් වී
මුමුනා සුපෙම් ගී
රෑ සීතලේ ලං වෙවී
තරු මල් කඩා දෙන්නෙමී

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021