මුල ගී පද ඔබ හා මෙමා අතිනත් අරන්
F
T
P

ඔබ හා මෙමා අතිනත් අරන් ගී පද

ඔබ හා මෙමා
අතිනත් අරන්
අපගේ ලොවේ
තනි වූ එදා
ඔබ මා දෙපා
දෑතින් බදා
සිප ගත් එදා
සිහි වෙනවා
සිප ගත් එදා
සිහි වෙනවා

භවයෙන් භවේ
මෙලෙසින් බැඳී
අප ආ ගමන්
අමතක වුවත්
ඔබගෙයි මගෙයි
හද මන්දිරෙන්
නැග ආ ස්වරේ
එක් වූ දිනේ
සිහි වෙනවා
එක් වූ දිනේ
සිහි වෙනවා

ඔබ මා දෙනෙත්
ම ඔබේ දෙනෙත්
එක් වී වෙළී
සෙනෙහස සෙවූ
ඒ සොඳුරු දා
සිහි වෙනවා
ඒ සොඳුරු දා
සිහි වෙනවා

ඔබ හා මෙමා
අතිනත් අරන්
අපගේ ලොවේ
තනි වූ එදා
ඔබ මා දෙපා
දෑතින් බදා
සිප ගත් එදා
සිහි වෙනවා
සිප ගත් එදා
සිහි වෙනවා

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

විමලා ආර්. පීරිස්

සංගීත නාද රටා

එච්. එම්. ජයවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021