මුල ගී පද ඔබ හඬනවනම් මහ හයියෙන් හඬන්න රාධා
F
T
P

ඔබ හඬනවනම් මහ හයියෙන් හඬන්න රාධා ගී පද

ඔබ හඬනවනම් මහ හයියෙන්
හඬන්න රාධා
මට ඇහෙන දුරින්
හිඳින්න රාධා
සිහින වෙලා රෑ තිස්සේ
නොපෙනී රාධා
මට පේන දුරින් ඔබේ සුසුම
විඳින්න රාධා
ලඟට වෙලා තුරුළු වෙලා
ඔබේ සුසුම විඳින්න රාධා

දුර ආකාසේ තරු අතරේ
නොඉන්න රාධා
මගෙ නෙත් අතරේ රශ්මිය වී
හිඳින්න රාධා
පුර හඳට මුවා වෙලා හොරෙන්
නොපෙනී රාධා
මගෙ උරහිස මත අටවක දා
නිදන්න රාධා

ඔබ හඬනවනම් මහ හයියෙන්
හඬන්න රාධා
මට ඇහෙන දුරින්
හිඳින්න රාධා
ලඟට වෙලා තුරුළු වෙලා
ඔබේ සුසුම විඳින්න රාධා
මලක් වෙලා අර අතු අග
නොපෙනී රාධා
මා ලඟම පිපි සුවඳ දිදී
හිඳින්න රාධා
ජීවිතයම ගිනියම් වූ දීර්ඝතම
රාත්‍රීයයි මේ රාධා
මට පේන දුරින් හිඳින්න රාධා

ගීත ගායනය

අමරසිරි පීරිස්
අමරසිරි පීරිස් ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021