මුල ගී පද ඔබ හින්දා බෑ මට මේ තරම්
F
T
P

ඔබ හින්දා බෑ මට මේ තරම් ගී පද

ඔබ හින්දා බෑ
මට මේ තරම්
ඉවසන්න කල්පනා
හිත මාගෙ කරකවා
ඔබ ළඟට
ගත්තෙ මා
හිත මෙන්න
නෑ දැන් නම්
ඔබ මා වශී කළා

හිත මෙන්න
නෑ දැන් නම්
ඔබ මා වශී කළා

ඔයා මොකද කැරකීලා
මගේ හිත වටා ගියේ
වශී වෙන්න මොනවා ද
ඔබෙන් ඔයතරම් වුනේ

වශී වුනේ
මම රුවට ඔබේ
ඒ බැන්ද සෙනේ
සංසාරෙ ප්‍රියේ
එකම දෙයයි
ඉල්ලන්නෙ ප්‍රියේ
පිලිගන්න එපා
අන් ළඳක සෙනේ

ඔබ හින්දා බෑ
මට මේ තරම්
ඉවසන්න කල්පනා
හිත මාගෙ කරකවා
ඔබ ළඟට
ගත්තෙ මා
හිත මෙන්න
නෑ දැන් නම්
ඔබ මා වශී කළා

හිත මෙන්න
නෑ දැන් නම්
ඔබ මා වශී කළා

ආදරේ ආශා
හෝඩි පොත කියවාලා
මෝහනය වූවා මා‍
ඔබෙ තුරුලෙ නැළවීලා

රත්තරනේ
හැමදාම ඉතින්
මට ඉන්න දෙන්න
ඔබෙ තුරුලෙ රැඳී
මාව බැඳන්
කරකාර මඟුල්
ඔබ ගන්න දිනේ
කවදා ද අනේ

ඔබ හින්දා බෑ
මට මේ තරම්
ඉවසන්න කල්පනා
හිත මාගෙ කරකවා
ඔබ ළඟට
ගත්තෙ මා

ගීත ගායනය

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සිඩ්නි චන්ද්‍රසේකර

සංගීත නාද රටා

ඉරාජ් වීරරත්න
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021