මුල ගී පද ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියා
F
T
P

ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියා ගී පද

ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියා
මම සොයනවා ලෝකෙ පුරා
ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා
යනවා ආදරේ සොයා

සිත සැනසුම දෙන්න සදා
තනිකම නොදැනෙන්න කියා
මහ බඹු මට මැව්ව එයා
හමුවෙන තුරු ඉන්නෙ බලා

ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියා
මම සොයනවා ලෝකෙ පුරා
ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා
යනවා ආදරේ සොයා

ලස්සන ලෝකයේ මට හිමි ආදරේ
සොයමින් ජිවිතේ පාළු මකා
මල් මල් මාවතේ ආදර රන් ලඳේ
ඔබ ලැබෙනා තුරා මා ඉන්නම්

දුර ඈතද ඉන්නෙ ඔයා
මේ ළඟමද ඉන්නෙ බලා
මා ගයනා ගීය අසා
ඔබ එයිදෝ මාව සොයා

ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියා
මම සොයනවා ලෝකෙ පුරා
ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා
යනවා ආදරේ සොයා

ලස්සන ලෝකයේ මට හිමි ආදරේ
සොයමින් ජිවිතේ පාළු මකා
මල් මල් මාවතේ ආදර රන් ලඳේ
ඔබ ලැබෙනා තුරා මා ඉන්නම්

ගීත ගායනය

දමිත් අසංක
දමිත් අසංක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ආනන්ද පද්මසිරි

සංගීත නාද රටා

සුනිල් පෙරේරා
පියල් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021