මුල ගී පද ඔබ කවුද කවුරුන් ද
F
T
P

ඔබ කවුද කවුරුන් ද ගී පද

ඔබ කවුද
ඔබ කවුද
කවුරුන් ද
කවුරුන් ද

පිණි බිඳක්
මද නළක්
දිය විලක්
පිණි බිඳක්

ඔබ කවුද
ඔබ කවුද
කවුරුන් ද
කවුරුන් ද

කොඳ මලක්
බිඟු නදක්
කොඳ මලක්
බිඟු නදක්
රොන් පොදක්
රොන් පොදක්
රොන් පොදක්

ඔබ කවුද
ඔබ කවුද
කවුරුන් ද
කවුරුන් ද

තරු රැයක්
වන පෙතක්
ගිනි සිලක්
තරු රැයක්

ඔබ කවුද
ඔබ කවුද
කවුරුන් ද
කවුරුන් ද

ඔබ කවුද
ඔබ කවුද
කවුරුන් ද

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

සමිතා මුදුන්කොටුව
සමිතා මුදුන්කොටුව ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ඉනෝකා සත්‍යාංගනී

සංගීත නාද රටා

නවරත්න ගමගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021