මුල ගී පද ඔබ මා හමුවුණ මේ ඉරහඳ යට
F
T
P

ඔබ මා හමුවුණ මේ ඉරහඳ යට ගී පද

ඔබ මා හමුවුණ මේ ඉරහඳ යට
කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසක
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී

ඔබ මා හමුවුණ මේ ඉරහඳ යට
කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසක
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී

ඔබ සිත මා සිත හමු වූ දා සිට
මා ළය ප‍ීදී පරවූ පෙම්මල
ඔබ සිත මා සිත හමු වූ දා සිට
මා ළය ප‍ීදී පරවූ පෙම්මල
සිතින් තුරුළු කර මා මළ දවසක
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී

ඔබ මා හමුවුණ මේ ඉරහඳ යට
කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසක
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී

කඳුළ සුසුම නොහෙලා නොදොඩා අපි
මිරිඟු සයුර වෙත පියමන් කළ සැටි
කඳුළ සුසුම නොහෙලා නොදොඩා අපි
මිරිඟු සයුර වෙත පියමන් කළ සැටි
සිතින් දරාගෙන මා මළ දවසට
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී

ඔබ මා හමුවුණ මේ ඉරහඳ යට
කොතැනක සිටියත් මා මළ දවසක
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී
මගෙ ළඟ තනියට ඉනු මැනවී

ගීත ගායනය

කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021