මුල ගී පද ඔබ මට තරුවකි ඝණඳුරු රැයකදි
F
T
P

ඔබ මට තරුවකි ඝණඳුරු රැයකදි ගී පද

ඔබ මට තරුවකි
ඝණඳුරු රැයකදි
දිදුලන සඳ ලෙස ගුවන අරා

ළා හිරු මඬලයි
මා අභියස ඔබ
බැස යන්නේ නැති සසර පුරා

ඔබ මට තරුවකි
ඝණඳුරු රැයකදි
දිදුලන සඳ ලෙස ගුවන අරා

ළා හිරු මඬලයි
මා අභියස ඔබ
බැස යන්නේ නැති සසර පුරා

උපතින් උපතට චාරිකාවේ
දිවි මග ඔබ මා ළඟ උන්නා
උපතින් උපතට චාරිකාවේ
දිවි මග ඔබ මා ළඟ උන්නා

යුගයෙන් යුගයට
මේ භවයේ මෙන්
යළි හමුවන්නෙමු
අපි දෙන්නා

ඔබ මට තරුවකි
ඝණඳුරු රැයකදි
දිදුලන සඳ ලෙස ගුවන අරා

ළා හිරු මඬලයි
මා අභියස ඔබ
බැස යන්නේ නැති සසර පුරා

සෙනෙහස ගඟුලක්
ඔබට පුදන්නෙමි
බිඳුවක් ඔබගෙන්
ලබන නියා

සෙනෙහස උතුරන
මහ සයුරක් වෙමි
වෙරළක් වී ඔබ
දකින නියා

ඔබ මට තරුවකි
ඝණඳුරු රැයකදි
දිදුලන සඳ ලෙස ගුවන අරා

ළා හිරු මඬලයි
මා අභියස ඔබ
බැස යන්නේ නැති සසර පුරා

ගීත ගායනය

ලක්ෂ්මන් විජේසේකර
ලක්ෂ්මන් විජේසේකර ගේ තවත් ගී පද

නිර්මලා රණතුංග
නිර්මලා රණතුංග ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021