මුල ගී පද ඔබ මුලා වී මා සොයාවී
F
T
P

ඔබ මුලා වී මා සොයාවී ගී පද

ඔබ මුලා වී
මා සොයාවී
ඔහුගෙ ආදරෙන්
ඉවත් වෙලා
ඔබ සිතාවී
මතු දිනේහී
මාගෙ ආදරේ
ලැබෙයි කියා

ඔබ මුලා වී
මා සොයාවී
ඔහුගෙ ආදරෙන්
ඉවත් වෙලා
ඔබ සිතාවී
මතු දිනේහී
මාගෙ ආදරේ
ලැබෙයි කියා

බමරු මලින්
වෙන්වන්නේ නෑ
රොන් අරගෙන
ආයෙ නොඑන්නෑ
රොනේ සුවඳ
සිතින් යන්නෙ නෑ
එලෙස ඔබට
ඔහු කරන්නේ නෑ

බමරු මලින්
වෙන්වන්නේ නෑ
රොන් අරගෙන
ආයෙ නොඑන්නෑ
රොනේ සුවඳ
සිතින් යන්නෙ නෑ
එලෙස ඔබට
ඔහු කරන්නේ නෑ

ඔබ මුලා වී
මා සොයාවී
ඔහුගෙ ආදරෙන්
ඉවත් වෙලා
ඔබ සිතාවී
මතු දිනේහී
මාගෙ ආදරේ
ලැබෙයි කියා

ළහිරු කිරණ
දුටු සැනෙකින් වාගේ
විකසිත උනු මල
ඔබ ඒ වාගේ
පැතුවත් හදවත
ගන්නට මාගේ
මගෙ ආදරෙ
ඔබට ලැබෙන්නෑ

ළහිරු කිරණ
දුටු සැනෙකින් වාගේ
විකසිත උනු මල
ඔබ ඒ වාගේ
පැතුවත් හදවත
ගන්නට මාගේ
මගෙ ආදරෙ
ඔබට ලැබෙන්නෑ

ඔබ මුලා වී
මා සොයාවී
ඔහුගෙ ආදරෙන්
ඉවත් වෙලා
ඔබ සිතාවී
මතු දිනේහී
මාගෙ ආදරේ
ලැබෙයි කියා

ඔබ මුලා වී
මා සොයාවී
ඔහුගෙ ආදරෙන්
ඉවත් වෙලා
ඔබ සිතාවී
මතු දිනේහී
මාගෙ ආදරේ
ලැබෙයි කියා

මාගෙ ආදරේ
ලැබෙයි කියා
මාගෙ ආදරේ
ලැබෙයි කියා

ගීත ගායනය

නාමල් උඩුගම
නාමල් උඩුගම ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021