මුල ගී පද ඔබ නැති මේ රෑ පුරා සිතුවිලි දැවුණා
F
T
P

ඔබ නැති මේ රෑ පුරා සිතුවිලි දැවුණා ගී පද

ඔබ නැති මේ
රෑ පුරා
සිතුවිලි දැවුණා
සඳ වැලපී
ඒ නිසා දෝ
දුක මට කීවා

දුක දැනිලා
මසිත හඬලා
මා හීන
ගොළු වී ගියා

ඔබ නැති මේ
රෑ පුරා
සිතුවිලි දැවුණා

ඔබ කී කතා
දෙසවන් පුරා ඇසුණා
මෙදා රිදවා
පැතුම් පාරවා

ඔබ කී කතා
දෙසවන් පුරා ඇසුණා
මෙදා රිදවා
පැතුම් පාරවා

සිත බිඳිලා
සෙනෙහෙ නැති දා
රෑ පුරා සිත මගේ
ඔබ නිසයි
වැලපුණේ කුමරියේ

ඔබ නැති මේ
රෑ පුරා
සිතුවිලි දැවුණා
සඳ වැලපී
ඒ නිසා දෝ
දුක මට කීවා

දුක දැනිලා
මසිත හඬලා
මා හීන
ගොළු වී ගියා

ඔබ නැති මේ
රෑ පුරා
සිතුවිලි දැවුණා

පෙම් ගී ගයා
සතුටින් එදා
උන්නා සදා
හැර මා නොයන්
කී නිසා

පෙම් ගී ගයා
සතුටින් එදා
උන්නා සදා
හැර මා නොයන්
කී නිසා

මා හැර දා
නමුදු ගිය දා
වේදනා මට ලොවේ
ඔබ නිසයි
හිමි වුනේ ජීවිතේ

ඔබ නැති මේ
රෑ පුරා
සිතුවිලි දැවුණා
සඳ වැලපී
ඒ නිසා දෝ
දුක මට කීවා

දුක දැනිලා
මසිත හඬලා
මා හීන
ගොළු වී ගියා

ඔබ නැති මේ
රෑ පුරා
සිතුවිලි දැවුණා

ගීත ගායනය

අතුල අධිකාරි
අතුල අධිකාරි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

අයෝද්‍යා ප්‍රනාන්දු

සංගීත නාද රටා

චන්දන වල්පොළ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021