මුල ගී පද ඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරී
F
T
P

ඔබ පෙම් කරනා ඔබේ කුමාරී ගී පද

ඔබ පෙම් කරනා
ඔබේ කුමාරී
ඔබට ආදරේ
කියනා අයුරින්
පෙර දවසක මා
පෙම් කරනා සඳ
මට ද ආදරෙයි
කියා තිබේ

ඔබ පෙම් කරනා
ඔබේ කුමාරී
මට ද ආදරෙයි
කියා තිබේ

සාගර වෙරළේ
සොඳුරු සැඳෑවක
රඟහල කෙළවර
අඳුරු නිමේෂෙක
අද ඔබ ළඟ ඔබ
සනසාලන ඇය
පෙර දවසක මා
තුරුලට වී හිඳ
මට ද ආදරෙයි
කියා තිබේ

ඔබ පෙම් කරනා
ඔබේ කුමාරී
මට ද ආදරෙයි
කියා තිබේ

සක්මන් මළුවක
දෙපා ගෙවෙද්දී
දොඩමලු පෙම් බස්
ගොළු වී යද්දී
මා සමු ගෙන ඔබ
වෙතට පැමිණි ඇය
සනහස සඟවා
දෙනෙත නුරාවෙන්
මට ද ආදරෙයි
කියා තිබේ

ඔබ පෙම් කරනා
ඔබේ කුමාරී
මට ද ආදරෙයි
කියා තිබේ

ගීත ගායනය

ගුණදාස කපුගේ
ගුණදාස කපුගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021