මුල ගී පද ඔබ පිපුණා මගෙ නෙත් රිදෙන මානේ
F
T
P

ඔබ පිපුණා මගෙ නෙත් රිදෙන මානේ ගී පද

ඔබ පිපුණා මගෙ
නෙත් රිදෙන මානේ
ඔබ සැලුණා මගෙ
සුසුම් වැල් ගානේ
ඔබ දිලුණා මේ
තරු වැරූ අහසේ
ඔබ රැඳුණා මගෙ
සොඳුරු සිහිනේ

ඔබ පිපුණා

ආදරෙයි මං
මේ දකින සිහිනෙට
හතරවට මල්
පිපෙන මේ සිහිනෙට
නෙළා ඒ මල්
සිඹින මේ සිහිනෙට
මට ම මා
රැවටෙනා සිහිනෙට

ඔබ පිපුණා

ඇසෙන්නේ මේ
ඔබ මුමුනනා වදනයි
දැනෙන්නේ මේ
ඔබ එවූ මද පවනයි
වෙළෙන්නේ මා වටා
ඔබෙ මුදු දෑතයි
සැලෙන්නේ සිත
අවදි වේ යැයි බියටයි

ඔබ පිපුණා
මගෙ නෙත් රිදෙන මානේ
ඔබ සැලුණා මගෙ
සුසුම් වැල් ගානේ
ඔබ දිලුණා මේ
තරු වැරූ අහසේ
ඔබ රැඳුණා මගෙ
සොඳුරු සිහිනේ

ඔබ පිපුණා

ගීත ගායනය

කසුන් කල්හාර
කසුන් කල්හාර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021