මුල ගී පද ඔබගෙ සෙවනේ රැඳෙන සහනේ
F
T
P

ඔබගෙ සෙවනේ රැඳෙන සහනේ ගී පද

ඔබගෙ සෙවනේ
රැඳෙන සහනේ
වේවා සදා වාසනාවන්
ඔබගෙ සරණේ
නොහිම් සෙනෙහේ
සසර සරන
තුරු ම වාසනා

දෙගුරුන් වෙතින් නික්ම
සුවිසල් ලොවේ
මුදු සීත
සෙවනක් සොයා
රන්වන් හුයෙන්
දෑත පටලා බැඳී
ආවේ ඔබේ
ලොව සොයා

ඔබගෙ සෙවනේ
රැඳෙන සහනේ
වේවා සදා වාසනාවන්
ඔබගෙ සරණේ
නොහිම් සෙනෙහේ
සසර සරන
තුරු ම වාසනා

සිහිලෙන් ගිමන් නිවන
සුවඳක් ලෙසින්
ඔබගේ පැතුම් සරසාලා
ඔබගේ ළඟින්
නිබඳ ඉන්නම් ඉතින්
පහනක් ලෙසින් දැල්විලා

ඔබගෙ සෙවනේ
රැඳෙන සහනේ
වේවා සදා වාසනාවන්
ඔබගෙ සරණේ
නොහිම් සෙනෙහේ
සසර සරන
තුරු ම වාසනා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංස

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021