මුල ගී පද ඹබයි රම්‍ය සඳ කිරණ
F
T
P

ඹබයි රම්‍ය සඳ කිරණ ගී පද

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ
ඝණ අන්ධකාරේ

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ
ඝණ අන්ධකාරේ
ඔබයි සෙෳම්‍ය තරු එළිය
ගිම්හාන කාලේ

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ
ඝණ අන්ධකාරේ
ඔබයි සෙෳම්‍ය තරු එළිය
ගිම්හාන කාලේ

සදානන්ද කරවූ
ඔබේ මධුර රාවෙන්
පිපී ආමි අරවින්දයක්
සේ තඪාගේ

ප්‍රේමය නම් කිමැයි ඔබ මට කියා දුන්නෙහිය
දැන් මගේ පරමාර්ථය ඔබය
මගේ පරමාදර්ශය ඔබය
මාගේ ඒකායන ප්‍රාර්ථනයද ඔබය

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ
ඝණ අන්ධකාරේ
ඔබයි සෙෳම්‍ය තරු එළිය
ගිම්හාන කාලේ

උදාවූ සුපෙම් දම්
මුසුන් දී රැඳේවා
මගේ පුංචි ලෝකේ
තැවුල් මතු නොවේවා

ප්‍රේමයේ දිවාරය ඔබ මට විවර කලෙහිය
දැන් මගේ අතීතය ඔබය
මගේ වර්තමානය ඔබය
මගේ උත්තරීතර අනාගතය ද ඔබය

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ
ඝණ අන්ධකාරේ
ඔබයි සෙෳම්‍ය තරු එළිය
ගිම්හාන කාලේ

ඔබයි රම්‍ය සඳ කිරණ
ඝණ අන්ධකාරේ
ඔබයි සෙෳම්‍ය තරු එළිය
ගිම්හාන කාලේ
හාහා හ හා

ගීත ගායනය

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සුනිල් ආරියරත්න

සංගීත නාද රටා

එච්. එම්. ජයවර්ධන
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021