මුල ගී පද ඔබට තියෙන ආදරේ කියා ගන්න බෑ
F
T
P

ඔබට තියෙන ආදරේ කියා ගන්න බෑ ගී පද

ඔබට තියෙන ආදරේ
කියා ගන්න බෑ
ඔබට තරම්
මේ වගේ
කාටවත්ම නෑ
සසර සරන
තුරු ලොවේ
මෙහෙම ඉන්න බෑ
ඔබට දුන්නු ජීවිතේ
නැවත ගන්න බෑ

කල්ප ගණන්
පෙරුම් පුරා
සොයා ආවේ මා

කල්ප ගණන්
පෙරුම් පුරා
සොයා ආවේ මා

වැටෙන වැටෙන
හැම කඳුලම
උරුම මට නිසා
විඳිමි මම සඳා
උරුම මට නිසා
විඳිමි මම සඳා

ඔබට තියෙන ආදරේ
කියා ගන්න බෑ
ඔබට තරම්
මේ වගේ
කාටවත්ම නෑ

හීන ඇතත්
හීන් සැරේ
තියා ගත්තෙ මා

හීන ඇතත්
හීන් සැරේ
තියා ගත්තෙ මා

රිදෙන රිදෙන
හැම මොහොතම
මටම හුරු නිසා
හිඳිමි නෙතු වසා
මටම හුරු නිසා
හිඳිමි නෙතු වසා

ඔබට තියෙන ආදරේ
කියා ගන්න බෑ
ඔබට තරම්
මේ වගේ
කාටවත්ම නෑ
සසර සරන
තුරු ලොවේ
මෙහෙම ඉන්න බෑ
ඔබට දුන්නු ජීවිතේ
නැවත ගන්න බෑ

ගීත ගායනය

රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

රොෂාන් ප්‍රනාන්දු
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021