මුල ගී පද ඔබේ මුහුණ පුරා දිලි සීදේවිකම
F
T
P

ඔබේ මුහුණ පුරා දිලි සීදේවිකම ගී පද

ඔබේ මුහුණ පුරා
දිලි සීදේවිකම හින්දයි
හිත බැඳුණේ
ඇහුනාද මුතු මැණිකේ

ඔබේ මුහුණ පුරා
දිලි සීදේවිකම හින්දයි
හිත බැඳුණේ
ඇහුනාද මුතු මැණිකේ

දුරුතු මහේ දී
මුලින් ම දුටු දා
රන්වන් ගොයමේ
තාල කැපූ දා
දෑතෙ සුරල් නගලා
ගිරි දේවි වගේ

ගිරි දේවි වගේ
ආවා මතක ද
මුතු මැණිකේ

ඔබේ මුහුණ පුරා
දිලි සීදේවිකම හින්දයි
හිත බැඳුණේ
ඇහුනාද මුතු මැණිකේ

බක්මහ මී වද
පැණි බර වුන දා
රබන් හඬින් මුළු
ගම පිබිදුණු දා
මාල හතක් පළඳා
මනමාලි වෙලා

මනමාලි වෙලා
ආවා මතක ද
මුතු මැණිකේ

ඔබේ මුහුණ පුරා
දිලි සීදේවිකම හින්දයි
හිත බැඳුණේ
ඇහුනාද මුතු මැණිකේ

මගේ අතින් රන්
සරු පස පෙරළා
ඔබේ අතින් රන්
පැල සිටුවාලා
රන් බැත
ගෙට ගත් දා
හඳපාන වගේ

හඳපාන වගේ
හිනා වෙයන් අද
මුතු මැණිකේ

ඔබේ මුහුණ පුරා
දිලි සීදේවිකම හින්දයි
හිත බැඳුණේ
ඇහුනාද මුතු මැණිකේ

ඔබේ මුහුණ පුරා
දිලි සීදේවිකම හින්දයි
හිත බැඳුණේ
ඇහුනාද මුතු මැණිකේ

ගීත ගායනය

පියසිරි විජේරත්න
පියසිරි විජේරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021