මුල ගී පද ඔබේ නමින් සෑය බඳිමි
F
T
P

ඔබේ නමින් සෑය බඳිමි ගී පද

ඔබේ නමින් සෑය බඳිමි
විමානයෙන් බසිනු මැනවි
ඔබේ නමින් සෑය බඳිමි
විමානයෙන් බසිනු මැනවි

ස්වර්ණමාලියේ
රූබර ස්වර්ණමාලියේ
ස්වර්ණමාලියේ

ඔබේ නමින් සෑය බඳිමි
විමානයෙන් බසිනු මැනවි

උනා නීල වර්ණ වරල
දෑලේ මල් ගැවසි ලියේ
නගා ඉන්ද්‍ර චාප දෙබැම
ඇසින් විදුලි මවන ලියේ
වනා ළමැද කිණිහිරි පෙති
රත්න තිලක පැලඳි ලියේ
සිනා සිසී විමානයෙන්
බසින්න ස්වර්ණමාලියේ

ස්වර්ණමාලියේ
රූබර ස්වර්ණමාලියේ
ස්වර්ණමාලියේ

අතේ ගිගිරි නාග සලඹ
නුරා හඬින් හඬන ලියේ
කරේ පද්ම කැකුළු මාල
හංස තුඩින් පිපෙන ලියේ
කනේ තෝඩු මිණි ඝන රන්
මූන ඔපය කරන ලියේ
පමා නොවී විමානයෙන්
බසින්න ස්වර්ණමාලියේ

ස්වර්ණමාලියේ
රූබර ස්වර්ණමාලියේ
ස්වර්ණමාලියේ

බාල චන්ද්‍ර පටු නළලත
අලක අඳුන් අඳින ලියේ
ආල වඩන දන්ත කැකුළු
කුණ්ඩ සමන් පිපෙන ලියේ
දෑල දෑත ස්වර්ණ දාම
තාල හඬට සැලෙන ලියේ
කෝල නොවී විමානයෙන්
බසින්න ස්වර්ණමාලියේ

ස්වර්ණමාලියේ
රූබර ස්වර්ණමාලියේ
ස්වර්ණමාලියේ

ඔබේ නමින් සෑය බඳිමි
විමානයෙන් බසිනු මැනවි
ස්වර්ණමාලියේ
රූබර ස්වර්ණමාලියේ
ස්වර්ණමාලියේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

මහගම සේකර

සංගීත නාද රටා

අමරදේව ඩබ්.ඩී.
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021