මුල ගී පද ඔබේ පා යුග දණ නමන්නට
F
T
P

ඔබේ පා යුග දණ නමන්නට ගී පද

ඔබේ පා යුග
දණ නමන්නට
ඔබේ සෙවනේ
රැඳී ඉන්නට
අපි ලැබූ පින්
අපිට අද හිමි නෑ
අනේ අපි අද
අසරණයි
සෝම හාමුදුරුවනේ
අපේ හාමුදුරුවනේ

අපේ ආගම
අපේ කී ඔබ
අපේ ජාතිය
අපේ කී ඔබ
අපේ දේශය
අපේ කී ඔබ
අපේ ළඟ අද නෑ
අපේ හාමුදුරුවනේ
අපේ හාමුදුරුවනේ

අපේ ලෝකය
අපේ වූ ඔබ
අපේ ජීවය
අපේ වූ ඔබ
අපේ දෑසග
අපේ රූ ඔබ
අපේ ළඟ අද නෑ
අපේ හාමුදුරුවනේ
අපේ හාමුදුරුවනේ

ඔබේ පා යුග
දණ නමන්නට
ඔබේ සෙවනේ
රැඳී ඉන්නට
අපි ලැබූ පින්
අපිට අද හිමි නෑ
අනේ අපි අද
අසරණයි
සෝම හාමුදුරුවනේ
අපේ හාමුදුරුවනේ

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021