මුල ගී පද ඔබෙ රාගී මන කැලඹේ දෝ
F
T
P

ඔබෙ රාගී මන කැලඹේ දෝ ගී පද

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමී
සංඝං සරණං ගච්ඡාමී

ඔබෙ රාගී
මන කැලඹේ දෝ
ක්ලේශය ඕගයෙ
නෑවේදෝ

ඔබෙ රාගී
මන කැලඹේ දෝ
පිවිතුරු හදවත
පෑරේ දෝ

එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමී
සංඝං සරණං ගච්ඡාමී

මෛත්‍රී කරුණා
දූෂිත වී
ක්‍රෝධය ඊර්ශ්‍යා
පෝෂිත වී
හිංසා පීඩා දේවිදෝ
මිනිසා තිරිසන්
වේවිදෝ

ඝෝර විසැති නයි
පොළඟුන් වන්
මිනිසුන්
මිතුරු වෙසින්
ඒ නම්

එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමී
සංඝං සරණං ගච්ඡාමී

දුක් බරිනී
මිරිකී යාදෝ
සත්‍යය ලෝකේ
වැනසී යාදෝ

නිර්මල පිවිතුරු
චරිතෙ ඔබේ
පවිටෙන් බොරුවෙන්
කෙලෙසාදෝ

අගතිය යුක්තී
මාරුතයේ
ප්‍රාණෙ ඔබේ
දෙදරා යාදෝ

එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමී
සංඝං සරණං ගච්ඡාමී

කාට කියමී මගේ
ශෝක අඳෝනා
ලෝකේ තනිවුන
මේ ලෝවේ මිනිසා
හදෙහී නිර්දය සංදා

නිර්දය භාවය
ලෝ රජ වී
දයා ගුණේ වී
අන්තර්ධාන්
මෝහෙන්
මත් වීලා මිනිසා
ආගම හා ධර්මේ
කෙලෙසා

සත්‍ය බලේ
බිඳ වලලාදෝ
ශ්‍රද්ධා භක්තිය
දෙදරා දෝ

එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමී
සංඝං සරණං ගච්ඡාමී

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී

ප්‍රේමය ලෝකේ
යා ද නැසී
ප්‍රේමය ලෝකේ
යා ද නැසී
වෛර ගිනි
ඇවිලේ ද දැඩී
මාතා ස්නේහේ
පායා ඇති
තම පුතු අසිපත‍
පාවි දෝ

ධරණීතල
කම්පා වේදෝ
ගගනෝදර
ගුගුරා යාදෝ

එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
එම විට පවසනු
මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී

ලෝක පියා සිංදේ
ලොව ජනගේ
ව්‍යාකුල සිත්හී
අන්ධකාරේ
විසිරී සෙෳම්‍ය කිරණ
ලෝනාගේ
ඒකාලෝකේ
විය ලෝකේ

අමා ශාන්තියේ
සෙවනැල්ලේ
ජන මන නැහැවූ
ප්‍රේම ජලේ
මර සටනින්
අපරාජිත වූ
සුර නර
පුද ලැබ
පූජිත ඒ

ලෝක ශිවංකර
මාහිමිගේ
ධර්මේ දස දෙස
පැතිරේවා
සැම දන
තුඩ තුඩ
රැව් දේවා
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී

සැම දන
තුඩ තුඩ
රැව් දේවා
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමී
සංඝං සරණං ගච්ඡාමී
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමී
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමී
සංඝං සරණං ගච්ඡාමී

ගීත ගායනය

මොහිදීන් බෙග්
මොහිදීන් බෙග් ගේ තවත් ගී පද

ලතා වල්පොල
ලතා වල්පොල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021