මුල ගී පද ඔබෙ සුසුම් පවන් සලයි
F
T
P

ඔබෙ සුසුම් පවන් සලයි ගී පද

ඔබෙ සුසුම්
පවන් සලයි
මගෙ කොපුල්
පුරා වෙලෙයි

ඔබෙ සුසුම්
පවන් සලයි
මගෙ කොපුල්
පුරා වෙලෙයි

ඔබෙ සෙනෙහස
ගොඩ ගලයි
උණුසුමට
මාව තෙමෙයි

මා ඔබෙයි
ඔබ ම කියයි
ඔබ මගෙ ද
මට ම බයයි

මා ඔබෙයි
ඔබ ම කියයි
ඔබ මගෙ ද
මට ම බයයි

ඔබ සඳක්
වගේ හැඩයි
හෙට
අමාවක ද සැකයි

ඔබ හැඟුම්
බර ව දොඩයි
ඒ වදන්
කවි ම තමයි

ඔබ හැඟුම්
බර ව දොඩයි
ඒ වදන්
කවි ම තමයි

ඔබ
වසන්තයක් වගෙයි
හෙට ගිමන්
කල ද සැකයි

ඔබෙ සුසුම්
පවන් සලයි
මගෙ කොපුල්
පුරා වෙලෙයි

ඔබෙ සුසුම්
පවන් සලයි
මගෙ කොපුල්
පුරා වෙලෙයි

ඔබෙ සෙනෙහස
ගොඩ ගලයි
උණුසුමට
මාව තෙමෙයි

ගීත ගායනය

දයාන් විතාරණ
දයාන් විතාරණ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

රවී සිරිවර්ධන

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021