මුල ගී පද ඔබේ උපන් දිනේ
F
T
P

ඔබේ උපන් දිනේ ගී පද

ඔබේ උපන් දිනේ
අදයි ඔබේ උපන් දිනේ
මේ පැතුම් මගේ ආදරේ

දිගු කල් යෙහෙන් සැරදේ
සඳ මෙන් පිරී දිලී
ගුවන් තලේ

මා හා කියූ දේ
ලං වී මුවින්
ගිලිහී ගියා දෝ
ඔබගේ හදින්
කම් නෑ එයින් මා
නොසැලී හිඳිම්
පිළිගන්වමී
මගේ රුවන් පැතුම්

ඔබේ උපන් දිනේ
අදයි ඔබේ උපන් දිනේ
මේ පැතුම් මගේ ආදරේ

දිගු කල් යෙහෙන් සැරදේ
සඳ මෙන් පිරී දිලී ගුවන් තලේ

ඉවත හෙලා ලා
සෙනෙහේ කැළුම්
ඇයි මා පෙළන්නේ
නොදොඩා මුවින්
කම් නෑ එයින් මා
නොසැලී හිඳිම්
පිළිගන්වමී
මගේ රුවන් පැතුම්

ඔබේ උපන් දිනේ
අදයි ඔබේ උපන් දිනේ
මේ පැතුම් මගේ ආදරේ

දිගු කල් යෙහෙන් සැරදේ
සඳ මෙන් පිරී දිලී ගුවන් තලේ

ගීත ගායනය

මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි
මිල්ටන් මල්ලවආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021