මුල ගී පද ඔබෙන් තොර වූ ලෝකයක් සිතා ගන්නට බෑ
F
T
P

ඔබෙන් තොර වූ ලෝකයක් සිතා ගන්නට බෑ ගී පද

ගතින් ඉන්නට නැතත් ළං වී
සිතින් යන්නට එපා වෙන් වී
ඔබෙන් තොර වූ ලෝකයක්
සිතා ගන්නට බෑ
සිතා ගන්නට බෑ

ඔබේ දෙනෙතින්
ලොව දකින්නෙමි
ඔබේ වදනින්
ලොව අසන්නෙමි
නවාතැන ජීවන මගේ
ඔබේ සෙවණැල්ලයි
ඔබේ සෙවණැල්ලයි

ගතින් ඉන්නට නැතත් ළං වී
සිතින් යන්නට එපා වෙන් වී
ඔබෙන් තොර වූ ලෝකයක්
සිතා ගන්නට බෑ
සිතා ගන්නට බෑ

ඔබේ ඇසුරින්
යළි උපන්නෙමි
ඔබේ දැකුමෙන්
දිවි ගෙවන්නෙමි
සදාතන ජීවය හදේ
ඔබේ හසරැල්ලයි
ඔබේ හසරැල්ලයි

ගතින් ඉන්නට නැතත් ළං වී
සිතින් යන්නට එපා වෙන් වී
ඔබෙන් තොර වූ ලෝකයක්
සිතා ගන්නට බෑ
සිතා ගන්නට බෑ

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුලරත්න ආරියවංශ

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021