මුල ගී පද ඔය ඇස් අමතක වෙන්න නම් ඈතින් ඈතට
F
T
P

ඔය ඇස් අමතක වෙන්න නම් ඈතින් ඈතට ගී පද

ඈතින් ඈතට
ඈතින් ඈතට
ඈතින් ඈතට ගියා
මා ළඟ තියු සිත
අරන් ගියා
සුවඳවත් මා
ළඟ නොතියා
අමතක කරලන්නම්
කියා ගියා
අමතක කරලන්නම්
කියා ගියා

ඔය ඇස් අමතක
වෙන්න නම්
මගේ ඇස්
පියවෙන්න වෙයි
ඔය ඇස් අමතක
වෙන්න නම්
මගේ ඇස්
පියවෙන්න වෙයි

සීතල වැහි බිංදු
සේම කඳුළු
කඩා හැලෙනවා
නිමක් නොවේ
පොළොව ඉහිළුවත්
ඒ වැහි බිංදු
කඳුළු ගලන්නට
හිත මදි ලු

ඔය ඇස් අමතක
වෙන්න නම්
මගේ ඇස්
පියවෙන්න වෙයි
ඔය ඇස් අමතක
වෙන්න නම්
මගේ ඇස්
පියවෙන්න වෙයි

ජීවිතයේ මග
මට හරි නුහුරූ
ඉරබටු තරුවයි
මග පෑදූ
ඈතට ගිය
තරුවක මා දැවටී
පැතුම් හඬාවී
මග තනි වී

ඔය ඇස් අමතක
වෙන්න නම්
මගේ ඇස්
පියවෙන්න වෙයි
ඔය ඇස් අමතක
වෙන්න නම්
මගේ ඇස්
පියවෙන්න වෙයි

ඔය ඇස් අමතක
වෙන්න නම්
මගේ ඇස්
පියවෙන්න වෙයි

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021