මුල ගී පද ඔයා නිසා මගේ සිනා මැකී ගියාදෙන්
F
T
P

ඔයා නිසා මගේ සිනා මැකී ගියාදෙන් ගී පද

ඔයා නිසා මගේ සිනා මැකී ගියාදෙන්
ඔබේ සිනාවන් මතකේ රැඳී තියෙද්දෙන්
ඔබේ පුංචි දෙතොල් අතර මා තනි වෙද්දෙන්
ඔයා ලැබෙන්නේ නැති නම් තනිකඩ වෙද්දෙන්

තනිකමින් ගඟ ගලා යනවා
සඳේ නුඹ නෑ අම්බරේ
විඳවමින් සිත සොයනවා තව
ඔයා කොතැනද හැංගුනේ
අපි හමුවුනොතින් සඳ එයි නැගිලා
ගංඟාවට එළිය අරන්
ආදර මල් යායක් අරන්

බලා ඉන්නම් තව හුඟක් කල්
ඔයා එනතුරු මා සොයා
සොයා නාවත් ඉවසලා හිත
හදාගන්නම් ඔබ නිසා
තනිකම උහුලා පහලට ගලනා
ගඟසේ ඉන්නම් සතුටින්
සෙනෙහස රන්දා රහසින්

ඔයා නිසා මගේ සිනා මැකී ගියාදෙන්
ඔබේ සිනාවන් මතකේ රැඳී තියෙද්දෙන්
ඔබේ පුංචි දෙතොල් අතර මා තනි වෙද්දෙන්
ඔයා ලැබෙන්නේ නැති නම් තනිකඩ වෙද්දෙන්
ඔයා ලැබෙන්නේ නැති නම් තනිකඩ වෙද්දෙන්
ඔයා ලැබෙන්නේ නැති නම් තනිකඩ වෙද්දෙන්

ගීත ගායනය

චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි
චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021