මුල ගී පද ඔය සුසුම් පවන් වැදී
F
T
P

ඔය සුසුම් පවන් වැදී ගී පද

ඔය සුසුම්
පවන් වැදී
නෙතු පියන්
සැලේ රිදී

ඔය සුසුම්
පවන් වැදී
නෙතු පියන්
සැලේ රිදී
ඔබ ගොළුයි
හිතත් නිදී
ඔබව තාම
මට ද හිමි
ඔබව තාම
මට ද හිමි

මිරිඟුවක්
සොයා ගිහින්
හිත ගිලන්
උනා තමයි

මිරිඟුවක්
සොයා ගිහින්
හිත ගිලන්
උනා තමයි

හිමි නැතත්
ඔයා ඉතින්
මම තවත්
ඔබේ ළඟයි
මම තවත්
ඔබේ ළඟයි

ඔය සුසුම්
පවන් වැදී
නෙතු පියන්
සැලේ රිදී
ඔබ ගොළුයි
හිතත් නිදී
ඔබව තාම
මට ද හිමි
ඔබව තාම
මට ද හිමි

ඔය හිතින්
පිදූ පෙමින්
ඇත දහස්
ගණන් පැතුම්

ඔය හිතින්
පිදූ පෙමින්
ඇත දහස්
ගණන් පැතුම්

ඔබ ගියත්
මගේ ළඟින්
මගෙ හිතත්
යන්න අරන්
මගෙ හිතත්
යන්න අරන්

ඔය සුසුම්
පවන් වැදී
නෙතු පියන්
සැලේ රිදී

ඔය සුසුම්
පවන් වැදී
නෙතු පියන්
සැලේ රිදී
ඔබ ගොළුයි
හිතත් නිදී
ඔබව තාම
මට ද හිමි
ඔබව තාම
මට ද හිමි

ගීත ගායනය

චාමර වීරසිංහ
චාමර වීරසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

උපාලි බණ්ඩාර වීරසේකර

සංගීත නාද රටා

ප්‍රියන්ත නාවලගේ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021