මුල ගී පද පහන් නොවන රැයක ඇවිද යමුද
F
T
P

පහන් නොවන රැයක ඇවිද යමුද ගී පද

පහන් නොවන රැයක
ඇවිද යමු ද
රිදී නිම්නයේ
මල් මල්
සිහින ලෝකයේ
මට නැවුම් මිහිර
දෙන්නෙ ඔබ ද
පෙම් වසන්තයේ
ලස්සන මේ
යොවුන් වියේ

පහන් නොවන රැයක
ඇවිද යමු ද
රිදී නිම්නයේ
මල් මල්
සිහින ලෝකයේ
මට නැවුම් මිහිර
දෙන්නෙ ඔබ ද
පෙම් වසන්තයේ
ලස්සන මේ
යොවුන් වියේ

ළං වුනේ මා ඔබෙන්
සෙනෙහේ පතා සිතින්
සිත පුරා රැඳුණු
සතුට නිම් නොවේ
ඔබ සොයා
එන්නෙ මං
වෙන් නොවන අදහසින්
පවසන්න ඔබට
රත්තරන් හැඟුම්

පහන් නොවන රැයක
ඇවිද යමු ද
රිදී නිම්නයේ
මල් මල්
සිහින ලෝකයේ
මට නැවුම් මිහිර
දෙන්නෙ ඔබ ද
පෙම් වසන්තයේ
ලස්සන මේ
යොවුන් වියේ

අත් බැඳී මේ ලෙසින්
සුදු සේද මාවතින්
දුර එහා තිබෙන
සොඳුරු විල් තෙරේ
නැවතිලා මුමුනමින්
රස මියුරු
පෙම් වදන්
අපි ඉඳිමු ළබැඳි
පෙම්වතුන් වෙමින්

පහන් නොවන රැයක
ඇවිද යමු ද
රිදී නිම්නයේ
මල් මල්
සිහින ලෝකයේ
මට නැවුම් මිහිර
දෙන්නෙ ඔබ ද
පෙම් වසන්තයේ
ලස්සන මේ
යොවුන් වියේ

පහන් නොවන රැයක
ඇවිද යමු ද
රිදී නිම්නයේ
මල් මල්
සිහින ලෝකයේ
මට නැවුම් මිහිර
දෙන්නෙ ඔබ ද
පෙම් වසන්තයේ
ලස්සන මේ
යොවුන් වියේ

ලස්සන මේ
යොවුන් වියේ
ලස්සන මේ
යොවුන් වියේ
ලස්සන මේ
යොවුන් වියේ

ගීත ගායනය

මරියසෙල් ගුණතිලක
මරියසෙල් ගුණතිලක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

හේමසිරි හල්පිට

සංගීත නාද රටා

මහේෂ් දෙනිපිටිය
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021