මුල ගී පද පලංචියේ ලී ඉරුවේ අපි එකට
F
T
P

පලංචියේ ලී ඉරුවේ අපි එකට ගී පද

පලංචියේ ලී ඉරුවේ අපි එකට
මල් පැන් පොදක් රහ බැලුවේ අපි එකට
එක වාඩියේ කල් ඇරියත් හිත හොඳට
ඇයි මස්සිනේ පෙම් කළෙ අපි එක මලට

විරසක වී රුපුන් ලෙස යුධ වදින්නද
කුළුඳුල් පෙම මෙයයි ඉන් අත්මිදෙන්න ද
පෙම්දම් නිසා මිතුදම් සිඳ දමන්නද
හොඳහිත නුඹෙ තරම් ලොවකින් ලබන්නද

පලංචියේ ලී ඉරුවේ අපි එකට
මල් පැන් පොදක් රහ බැලුවේ අපි එකට
එක වාඩියේ කල් ඇරියත් හිත හොඳට
ඇයි මස්සිනේ පෙම් කළෙ අපි එක මලට

දොඩමළු කතා නෑ අද වාඩිය හෙවනේ
නිදිනැති රැය පුරා නුඹෙ සුසුමයි ඇසුනේ
හොර රහසින්ම එක සුවඳක් පැතු පවනේ
නුඹවත් නැතිවේද හෙට මට සකි සඳුනේ

පලංචියේ ලී ඉරුවේ අපි එකට
මල් පැන් පොදක් රහ බැලුවේ අපි එකට
එක වාඩියේ කල් ඇරියත් හිත හොඳට
ඇයි මස්සිනේ පෙම් කළෙ අපි එක මලට

ඇයි මස්සිනේ පෙම් කළෙ අපි එක මලට
ඇයි මස්සිනේ පෙම් කළෙ අපි එක මලට
ඇයි මස්සිනේ පෙම් කළෙ අපි එක මලට

ගීත ගායනය

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

එඩ්වඩ් ජයකොඩි
එඩ්වඩ් ජයකොඩි ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

වසන්ත කුමාර කොබවක

සංගීත නාද රටා

රෝහණ වීරසිංහ
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021