මුල ගී පද පාළු අඳුරු නිල් අහස මමයි
F
T
P

පාළු අඳුරු නිල් අහස මමයි ගී පද

පාළු අඳුරු නිල්
අහස මමයි
ඈත දිලෙන
තනි තරුව ඇයයි
යුගයෙන් යුගයට
හදවත් ඉල්වන
බලාපොරොත්තුව
පැතුම ඇයයි

පාළු අඳුරු නිල්
අහස මමයි
ඈත දිලෙන
තනි තරුව ඇයයි

අසාර වූ මහ
පොළොව මමයි
ගලා බසින දිය
දහර ඇයයි
අසාර වූ මහ
පොළොව මමයි
ගලා බසින දිය
දහර ඇයයි

යුගයෙන් යුගයට
හදවත් නලවන
සදාකාලික වු
සැපත ඇයයි

පාළු අඳුරු නිල්
අහස මමයි
ඈත දිලෙන
තනි තරුව ඇයයි

කැලෑව මැද
කටු පඳුර මමයි
පිපී වැනෙන
මල් පොකුර ඇයයි
කැලෑව මැද
කටු පඳුර මමයි
පිපී වැනෙන
මල් පොකුර ඇයයි

යුගයෙන් යුගයට
හදවත් පුරවන
අඳුරු වේදනා
කැටිය ඇයයි

පාළු අඳුරු නිල්
අහස මමයි
ඈත දිලෙන
තනි තරුව ඇයයි

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021