මුල ගී පද පාළුව දෙවනත් කරලා උලලේනෝ
F
T
P

පාළුව දෙවනත් කරලා උලලේනෝ ගී පද

පාළුව දෙවනත් කරලා
නාඬන් උලලේනෝ
කාටත් නපුරු දා
තනිකම් ඇති වෙනවා

උලලේනෝ
උලලේනෝ

හීත හුලං හිරිකඩයි
කැලේ අපට උරුමේ
උඹට පිහාටුයි මට
පැල්පතයි තියෙන්නේ

උලලේනෝ
උලලේනෝ

ඉහිරුණ
කිරි කොතලෙට
ඉකිබිඳලා පල නෑ
උඹටත් එක්කයි
මේ පැල් කවිය
කියන්නේ

උලලේනෝ
උලලේනෝ

සංසාරේ හැටි තමයි
වියෝග ඇති වන්නේ
නිවනට ගිය දා
මේ හැම
දුක් නැති වන්නේ

උලලේනෝ
උලලේනෝ

ගීත ගායනය

ගුණදාස කපුගේ
ගුණදාස කපුගේ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021