මුල ගී පද පණ වාගෙ ආදරෙයි තවත්
F
T
P

පණ වාගෙ ආදරෙයි තවත් ගී පද

මං දන්නවා
නුඹට රිදවූ තරම්
සෙනෙහේ නුඹේ
නොහැඟුණා රත්තරන්

පෙර පවට දෝ
උරුම මේ හැටි දුකක්
විඳවා මැරෙන්නම්
කඳුළැල් අරන්

ගිය තැනක
නුඹ ඉන්න
අදටත් හෙටත්
මං නුඹට
පණ වාගෙ
ආදරෙයි තවත්

ගිය තැනක
නුඹ ඉන්න
අදටත් හෙටත්
මං නුඹට
පණ වාගෙ
ආදරෙයි තවත්

හරි ආදරෙන් දුන්
සෙනෙහේ අරන්
දුක ළඟම
හිත තනි කළා
මං තව තවත්

වරදක් නොවේ වෛර
නුඹ මට කළත්
මම මයි කළේ වැරදී
නුඹෙ හිත අරන්

ගිය තැනක
නුඹ ඉන්න
අදටත් හෙටත්
මං නුඹට
පණ වාගෙ
ආදරෙයි තවත්

ගිය තැනක
නුඹ ඉන්න
අදටත් හෙටත්
මං නුඹට
පණ වාගෙ
ආදරෙයි තවත්

හිත ඉගිළුනත් ආයේ
මතකය හොයන්
නුඹ දැන් දුරයි
ළඟට නොඑනා තරම්

තේරුං ගියා පවට
පින නැති තරම්
මියදෙන්නෙපා හුස්ම
මගෙ තියෙනකල්

මං දන්නවා
නුඹට රිදවූ තරම්
සෙනෙහේ නුඹේ
නොහැඟුණා රත්තරන්

පෙර පවට දෝ
උරුම මේ හැටි දුකක්
විඳවා මැරෙන්නම්
කඳුළැල් අරන්

ගිය තැනක
නුඹ ඉන්න
අදටත් හෙටත්
මං නුඹට
පණ වාගෙ
ආදරෙයි තවත්

ගිය තැනක
නුඹ ඉන්න
අදටත් හෙටත්
මං නුඹට
පණ වාගෙ
ආදරෙයි තවත්

ගීත ගායනය

අමිල මුතුගල
අමිල මුතුගල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සෙව්වන්දි ප්‍රනාන්දු

සංගීත නාද රටා

අමිල මුතුගල
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021