මුල ගී පද පණපිටින් මස් කළා විල්පත්තුවේ
F
T
P

පණපිටින් මස් කළා විල්පත්තුවේ ගී පද

පණපිටින් මස් කළා
උකුස්සෙක්
අලි පැටව් හුරතල්
පන්සලේ
සිංහලේ රකිමින්
ත්‍රීවිලෙන්
අත්මිදී අපි
විල්පත්තුවෙන්

විල්පත්තුවක් ගැන
ඇයි කැක්කුමක්
හුස්මක් නොගෙන
දුවනා රැළක්
ජීවිතේ
මහා හිස්කමක්
ඉඩමක් ගෙයක්
ඇයි ගහකොළක්

විල්පත්තුවේ
ගිනි පත්තු වේ
විල්පත්තුවේ
ගිනි පත්තු වේ

වන සතුන්
සැරිසරයි නගරයේ
මහ කැලේ
ජාතියත් ඇවිලේ
හන්දියෙත් බෝසතුන්
බුදු වේ
විල්පත්තු කැපී කැපී
කොට වේ

විල්පත්තුවක් ගැන
ඇයි කැක්කුමක්
හුස්මක් නොගෙන
දුවනා රැළක්
ජීවිතේ
මහා හිස්කමක්
ඉඩමක් ගෙයක්
ඇයි ගහකොළක්

විල්පත්තුවේ
ගිනි පත්තු වේ
විල්පත්තුවේ
ගිනි පත්තු වේ

විල්පත්තුවේ
ගිනි පත්තු වේ
විල්පත්තුවේ
ගිනි පත්තු වේ

ගීත ගායනය

චිත්‍රාල් සෝමපාල
චිත්‍රාල් සෝමපාල ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021