මුල ගී පද පාරා හිත පාරා මැවේ කඳුළු මත ඔබෙ ඡායා
F
T
P

පාරා හිත පාරා මැවේ කඳුළු මත ඔබෙ ඡායා ගී පද

මැවේ කඳුළු මත
ඔබෙ ඡායා
හිඳිමි නෙතු නොපියා
මගේ වටේටම
ගිනි ජාලා
තනිව විඳවමි මා

හෝ සිහිනේ පුරා
ඔබ සක්මන් කළා
වැටෙනා කඳුළු තව
ඉක්මන් කළා
මගේ හිතට
හිරිහැර කළා

පාරා හිත පාරා
ඔබ ස්වර්ගයම
නිරයක් කළා
ඔබ වැරදියි කියා
මා දන්නා නිසා
නවතන්න වෑයම් කළා

දාලා හැර දාලා
හද මන්දිරය
ඇත හැර දමා
ඔබ නික්මී ගියා
මා තනි වී ගියා
මැවු හීන
බොඳ වී ගියා

ඔබ හැරුණු විට
ආයෙ අරමුණු නැති
පැතුමන් අයාලේ
ගිහින් දැන්
මාරුතයෙ මැදි වෙච්ච
නෞකාව සේ
යන අතට
පාවී ගියාදෙන්

පපුතුරේ
ඔබ නැති නිසා
ඝණඳුරේ
මා ඉන්නවා
ඔබ ගැනම
සිහි වෙද්දි
මගෙ හුස්ම
නැවතී ගියා

පාරා හිත පාරා
ඔබ ස්වර්ගයම
නිරයක් කළා
ඔබ වැරදියි කියා
මා දන්නා නිසා
නවතන්න වෑයම් කළා

දාලා හැර දාලා
හද මන්දිරය
ඇත හැර දමා
ඔබ නික්මී ගියා
මා තනි වී ගියා
මැවු හීන
බොඳ වී ගියා

දාලා හැර දාලා
හද මන්දිරය
ඇත හැර දමා
ඔබ නික්මී ගියා
මා තනි වී ගියා
මැවු හීන
බොඳ වී ගියා

ගීත ගායනය

පූර්ණ සචින්ත
පූර්ණ සචින්ත ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

කුෂාන් මනීන්ද්‍ර

සංගීත නාද රටා

කේෂාන් පෙරේරා
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021