මුල ගී පද පාර පුරා විසිරුණු නාද රටා
F
T
P

පාර පුරා විසිරුණු නාද රටා ගී පද

පාර පුරා විසිරුණු
නාද රටා
කෑලි කපා අමුණා
ගීත තනා
යං යං බිංතැන්නේ
මලක් නෙලඤ්ඤං
මං මංගච්චන්නේ
බැද්ද පුරා නං

පාර පුරා විසිරුණු
නාද රටා
කෑලි කපා අමුණා
ගීත තනා
යං යං බිංතැන්නේ
මලක් නෙලඤ්ඤං
මං මංගච්චන්නේ
බැද්ද පුරා නං

පාර පුරා විසිරුණු
නාද රටා
කෑලි කපා අමුණා
ගීත තනා

කන්දෙන්
දනක් සොයා
දන දිය
පසක් කළා
ලන්දෙන්
පැණිත් කඩා
පැණි බත
රසත් බලා

කන්දෙන්
දනක් සොයා
දන දිය
පසක් කළා
ලන්දෙන්
පැණිත් කඩා
පැණි බත
රසත් බලා

සන්සුන් එකැස්වරා
ඇසකින් ඉඟිත් මරා
මල් මල් හිතත් කඩා
මඟුලක් උනුත් කරා

සන්සුන් එකැස්වරා
ඇසකින් ඉඟිත් මරා
මල් මල් හිතත් කඩා
මඟුලක් උනුත් කරා

පාර පුරා විසිරුණු
නාද රටා
කෑලි කපා අමුණා
ගීත තනා
යං යං බිංතැන්නේ
මලක් නෙලඤ්ඤං
මං මංගච්චන්නේ
බැද්ද පුරා නං

පාර පුරා විසිරුණු
නාද රටා
කෑලි කපා අමුණා
ගීත තනා

රන්වන් පැටික්කිට
රස බස් දී
රඹ කැන්
බුලත් තලා
පුවකම දී
කන්කළු කතන්දරේ
මට නොකියන්
ආපසු හැරෙන්න දී
හිතම දියන්

මේ බිංතැන්නට
ඉන්නං ඇස් ගසං
මයෙ අම්මණ්ඩිට
සෙනෙහෙ කරං
මංගච්චන්නේ
බැද්ද පුරා නං

පාර පුරා විසිරුණු
නාද රටා
කෑලි කපා අමුණා
ගීත තනා
යං යං බිංතැන්නේ
මලක් නෙලඤ්ඤං
මං මංගච්චන්නේ
බැද්ද පුරා නං

පාර පුරා විසිරුණු
නාද රටා
කෑලි කපා අමුණා
ගීත තනා

මං මංගච්චන්නේ
බැද්ද පුරා නං
මං මංගච්චන්නේ
බැද්ද පුරා නං

ගීත ගායනය

රුක්මන් අසිත
රුක්මන් අසිත ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021