මුල ගී පද පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා
F
T
P

පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා ගී පද

පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා
මටම අයියන්ඩියක වී ඔබ
නැඟණි වී මා එකම මව් කුස
සසර මතු දා උපත ලබනට
පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා

ගවුම් පොඩියක් මටත් අන්දා
කොණ්ඩ කරලක් හිස පලන්දා
යනෙන මාවත දකුණු පැත්තෙන්
මාව පාසල් එක්කරන් යන
මටම ඔබ අයියන්ඩියක වේවා

ජාති ජාතිත් සංසාරේ

පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා
මටම අයියන්ඩියක වී ඔබ
නැඟණි වී මා එකම මව් කුස
සසර මතු දා උපත ලබනට
පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා

ළමා විය ඉක්මවා දවසක
පංච කල්‍යාණියක වී මා
සිරිත් ලෙස කුලගෙයට යන දා
හීනයක් සේ මතක් වෙයි මට
අපේ අසරණ බිඳුණු පෙම් ලෝකේ

පූර්ව ආත්මෙක සංසාරේ

පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා
මටම අයියන්ඩියක වී ඔබ
නැඟණි වී මා එකම මව් කුස
සසර මතු දා උපත ලබනට
පාරමී දම් පුරමු අප දෙදෙනා

ගීත ගායනය

නීලා වික්‍රමසිංහ
නීලා වික්‍රමසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021