මුල ගී පද පාරමිතා බල පූරිත පූජිත
F
T
P

පාරමිතා බල පූරිත පූජිත ගී පද

නමෝ තස්ස භගවතෝ
අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස
නමෝ තස්ස භගවතෝ
අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස
නමෝ තස්ස භගවතෝ
අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස
නමෝ තස්ස භගවතෝ
අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස

පාරමිතා බල
පූරිත පූජිත
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

වෙසක් පොහෝ දින
දිනූ සේක ලොව

වෙසක් පොහෝ දින
දිනූ සේක ලොව
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

පාරමිතා බල
පූරිත පූජිත
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

වෙසක් පොහෝ දින
දිනූ සේක ලොව
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

සැනසෙමු පුද දී
මුනි සිරිපාදේ
පිහිනමු පිහිනමු
බුදු ගුණ මූදේ

පාරමිතා බල
පූරිත පූජිත
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

වෙසක් පොහෝ දින
දිනූ සේක ලොව
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

සනසා මුළු ලොව
නිවන් ලබා දී

පුණ්‍ය මහෝදදි
ශාන්ත සමාධී

සනසා මුළු ලොව
නිවන් ලබා දී

පුණ්‍ය මහෝදදි
ශාන්ත සමාධී

සණරාමර ගුරු
ලෝක ශිවංකර
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

සණරාමර ගුරු
ලෝක ශිවංකර
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

මාර පරාජය
කළ මුනිඳුන්ගේ

මාර පරාජය
කළ මුනිඳුන්ගේ
කරුණා සීතල
නෙත් ධාරා

ගලා බසී
තුන් ලෝතලයේ
දුක් ගිමන් නිවා
අම සෙත සාදා

බුදු රැස් කැටි වී
නැගි ආලෝකේ
පිසයයි දුකඳුරු
මුළු තුන් ලෝකේ

බුදු රැස් කැටි වී
නැගි ආලෝකේ
පිසයයි දුකඳුරු
මුළු තුන් ලෝකේ

පාරමිතා බල
පූරිත පූජිත
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

වෙසක් පොහෝ දින
දිනූ සේක ලොව
බුද්ධ දිවාකරයානෝ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

නන්දා මාලනී
නන්දා මාලනී ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021