මුල ගී පද පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා
F
T
P

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා ගී පද

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා
මතු මතු සංසාරේ
පාන සිනා සුළඟට විසිකරමු
හමුවෙන හැම වාරේ

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා
මතු මතු සංසාරේ
පාන සිනා සුළඟට විසිකරමු
හමුවෙන හැම වාරේ

කඳුළු වලින් දියවී යනවානම්
අවිහිංසක රූපේ
දෝරගලන තුරු කඳුළු හලන්නම්
මට ඔබ නොපෙනෙන සේ

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා
මතු මතු සංසාරේ
පාන සිනා සුළඟට විසිකරමු
හමුවෙන හැම වාරේ

මට ඔබ ඔබ මට පෙම් කළ තරමට
වෙන්වී යන්න බැරී
අසම්මතේ පෙම්වතුන් නොවෙමු අපි
වරදට වහල් නොවී

පාරමිතා නොපුරමු අප දෙදෙනා
මතු මතු සංසාරේ
පාන සිනා සුළඟට විසිකරමු
හමුවෙන හැම වාරේ

ගීත ගායනය

ශෂිකා නිසංසලා
ශෂිකා නිසංසලා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ලලිත් වසන්ත

සංගීත නාද රටා

ජයසිරි අමරසේකර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021