මුල ගී පද පාරට කිට්ටුව දෙල් ගස මුදුනේ
F
T
P

පාරට කිට්ටුව දෙල් ගස මුදුනේ ගී පද

පාරට කිට්ටුව
දෙල් ගස මුදුනේ
රට වටිනා ලිය
දෙල් නෙලනා
අතේ තිබුණු රන්
සුළැඟිලි තණ්ඩිය
අත්තෙන් අත්තට
මාරුවෙනා
අත්තෙන් අත්තට
මාරුවෙනා

කනේ තිබුණු රන්
පුස්කොල තෝඩුව
ගුවන්තලේ උඩ
නද කරනා
අම්මට පිං ඇත
මේ දුව තැනුවට
මහ මුහුදේ බැස
දිය නානා
මහ මුහුදේ බැස
දිය නානා

මුහුණ මුකුළු
මුව ලද ළඳුනේ
මගෙ මුහුණ බලන්නැති
කරුණ කිමා
මුහුණ පිරූ යස
සිනා මකා නුඹ
මුහුණ වසන් කළ
කරුණ කිමා
මුහුණ කන්න ආ
රකුසෙකු නොව මම
මුහුණ බලාපන්
මෙන්න මෙමා
මුහුණ බලාපන්
මෙන්න මෙමා

ඉන්න හිටින්නට
ගේ දොර ඇත මට
සොරබොර වැව්
ඉස්මත්තෙ සොඳින්
කන්න අඳින්නට
දෙන්නට හැක මට
අම්මට බය නැති
වෙන්ට කියන්
දෙන්න කියන්
කරකාරෙ බඳින්නට
නැකතට එන
බක් මහට කලින්
නැකතට එන
බක් මහට කලින්

පාරට කිට්ටුව
දෙල් ගස මුදුනේ
රට වටිනා ලිය
දෙල් නෙලනා
අතේ තිබුණු රන්
සුළැඟිලි තණ්ඩිය
අත්තෙන් අත්තට
මාරුවෙනා
අත්තෙන් අත්තට
මාරුවෙනා

කනේ තිබුණු රන්
පුස්කොල තෝඩුව
ගුවන්තලේ උඩ
නද කරනා
අම්මට පිං ඇත
මේ දුව තැනුවට
මහ මුහුදේ බැස
දිය නානා
මහ මුහුදේ බැස
දිය නානා

මහ මුහුදේ බැස
දිය නානා
මහ මුහුදේ බැස
හහ් හහ් හහ් හහ් හහ්
දිය නානා

ගීත ගායනය

උපාලි කන්නන්ගර
උපාලි කන්නන්ගර ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

උපාලි කන්නන්ගර
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021