මුල ගී පද පරවියා වගේ රාජ මාලිගේ
F
T
P

පරවියා වගේ රාජ මාලිගේ ගී පද

පරවියා වගේ රාජ මාලිගේ
ජීවිතේ මගේ මං ගෙවනවා ඔහේ
ඉපදුනාට පස්සෙ තාම
මං අඬාලා නෑ
ඇඬුවත් මට කිසිම දාක
කඳුළු එන්නෙ නෑ

පරවියා වගේ රාජ මාලිගේ
ජීවිතේ මගේ මං ගෙවනවා ඔහේ
ඉපදුනාට පස්සෙ තාම
මං අඬාලා නෑ
ඇඬුවත් මට කිසිම දාක
කඳුළු එන්නෙ නෑ
පරවියා වගේ

මම හිතං ඉන්නෙ යන්ඩ තමයි
ලෝකේ වටේ
මම ගියොත් යන්නෙ
කවදාහරි බූරුවෙක් පිටේ

මම හිතං ඉන්නෙ යන්ඩ තමයි
ලෝකේ වටේ
මම ගියොත් යන්නෙ
කවදාහරි බූරුවෙක් පිටේ

මැරෙන්ඩ මොහොතක් තියා
ඉතිහාසෙට නම ලියා
හිතත් ඉතිං කවදාවත්
මම මැරෙන්නෙ නෑ

මැරෙන්ඩ මොහොතක් තියාල
ඉතිහාසෙට නම ලියාල
හිතත් ඉතිං කවදාවත්
මම මැරෙන්නෙ නෑ

පරවියා වගේ රාජ මාලිගේ
ජීවිතේ මගේ මං ගෙවනවා ඔහේ
ඉපදුනාට පස්සෙ තාම
මං අඬාලා නෑ
ඇඬුවත් මට කිසිම දාක
කඳුළු එන්නෙ නෑ
පරවියා වගේ

මම ආදරේට ඇති කරන්නෙ
ඉබ්බොයි ගෙම්බොයි
උන් නොදැක නොබලා
එක මොහොතක්
ඉන්න බෑ අපොයි

මම ආදරේට ඇති කරන්නෙ
ඉබ්බොයි ගෙම්බොයි
උන් නොදැක නොබලා
එක මොහොතක්
ඉන්න බෑ අපොයි

මට රන් මුතු මැණික් වාගෙ
මේ සුරතල් සත්තු මාගෙ
මගේ බරට රන් දුන්නත්
මම විකුණන්නෑ

මගෙ සුරතල් සත්තු මාගෙ
මට රන් මුතු මැණික් වාගෙ
මගේ බරට රන් දුන්නත්
මම විකුණන්නෑ

පරවියා වගේ රාජ මාලිගේ
ජීවිතේ මගේ මං ගෙවනවා ඔහේ
ඉපදුනාට පස්සෙ තාම
මං අඬාලා නෑ
ඇඬුවත් මට කිසිම දාක
කඳුළු එන්නෙ නෑ

පරවියා වගේ රාජ මාලිගේ
ජීවිතේ මගේ මං ගෙවනවා ඔහේ
ඉපදුනාට පස්සෙ තාම
මං අඬාලා නෑ
ඇඬුවත් මට කිසිම දාක
කඳුළු එන්නෙ නෑ

ගීත ගායනය

ෆ්‍රෙඩී සිලවා
ෆ්‍රෙඩී සිලවා ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021