මුල ගී පද පටු අදහස් නම් පවුරින් ලෝකය
F
T
P

පටු අදහස් නම් පවුරින් ලෝකය ගී පද

පටු අදහස් නම්
පවුරින් ලෝකය
කැබැලි වලට නොබෙදී
ඤාණය නිවහල් වී
බියෙන් තොරව හිස
කෙලින් තබාගෙන
සිටිනට හැකි කොහිදෝ

ඒ වු නිදහසේ
ස්වර්ග රාජ්‍යයට
මාගේ දේශය
අවදි කරනු මැන
පියාණනේ

සත්‍යය පතුලින්
ගලනා පිරිසිදු
වචන කොහිද ඇත්තේ

ගතානුගතිකව
පැවතෙන සිරිතේ
මරු කතරට වැදිලා

නිර්මල ජල
ධාරාව තර්කයේ
සිඳී ගිලී නොගියේ

ඒ වු නිදහසේ
ස්වර්ග රජ්‍යයට
මාගේ දේශය
අවදි කරනු මැන
පියාණනේ

පසු නොබසින
වීරිය පිරිපුන් බව
දෙසට දෑත විදහා

සදා දියුණු වන
සිතිවිලි උදෙසා
කම් කටයුතු උදෙසා

ඉදිරිය වෙත
ඔබ මා සිත යොමවා
ඇත්තේ කොතැනකදෝ

ඒ වු නිදහසේ
ස්වර්ග රජ්‍යයට
මාගේ දේශය
අවදි කරනු මැන
පියාණනේ

පටු අදහස් නම්
පවුරින් ලෝකය
කැබැලි වලට නොබෙදී
ඤාණය නිවහල් වී
බියෙන් තොරව හිස
කෙලින් තබාගෙන
සිටිනට හැකි කොහිදෝ

ඒ වු නිදහසේ
ස්වර්ග රාජ්‍යයට
මාගේ දේශය
අවදි කරනු මැන
පියාණනේ

ගීත ගායනය

අමරදේව ඩබ්. ඩී.
අමරදේව ඩබ්. ඩී. ගේ තවත් ගී පද

සුනිල් එදිරිසිංහ
සුනිල් එදිරිසිංහ ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021