මුල ගී පද පවනට සැලෙනා දොඔ මල් සුවඳින්
F
T
P

පවනට සැලෙනා දොඔ මල් සුවඳින් ගී පද

පවනට සැලෙනා
දොඔ මල් සුවඳින්
ආදර හසරැලි
මුවට නැගෙයි දෝ
සවනට කොඳුරා
පවසන වදනින්
ආදර හැඟුමන්
සිතට දැනෙයි දෝ

මල් ඇතුරුණු ඒ
සුව යහනේ ඔබ
අඩවන් දෙනෙතින්
ආල වඩයි දෝ
මා ඇකයේ සිට
පොඩි පුතු හඬනා
ඒ දුක්බර හඬ
ඔබට ඇසෙයි දෝ

ඇකයේ සිට මා
පුතු හඬනා සඳ
ලේ කිරි වී දැයි
නොදනිමි මා ලඟ
අසරණ දෙනෙතින්
පුතු දෙස බැලු සඳ
දුටුවේ වැගිරුණු
කඳුළු පමණි ලඳ

පවනට සැලෙනා
දොඔ මල් සුවඳින්
ආදර හසරැලි
මුවට නැගෙයි දෝ
සවනට කොඳුරා
පවසන වදනින්
ආදර හැඟුමන්
සිතට දැනෙයි දෝ

ගීත ගායනය

ටී. එම්. ජයරත්න
ටී. එම්. ජයරත්න ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

ධර්මසිරි බණ්ඩාරනායක

සංගීත නාද රටා

ප්‍රේමසිරි කේමදාස
English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021