මුල ගී පද පාවේ වලා ඈත කඳු බලා
F
T
P

පාවේ වලා ඈත කඳු බලා ගී පද

පාවේ වලා
ඈත කඳු බලා
පෑ ආදරේ අමා
මා හද මවා
මා හද මවා

පාවේ වලා
ඈත කඳු බලා
පෑ ආදරේ අමා
මා හද මවා
මා හද මවා

කඳුලැල්ලෙන්
හසරැල්ලෙන්
සිහින මැවෙනවා
ජීවිතයේ මිහිරි සුවේ
මහද නැගෙනවා

ආලෝකෙ විහිදා
සංකා නැසේ
සුසුම් රැල් මැකේ
නුවන් දිය සිඳේ
පහන් පෙම දිනේ

පාවේ වලා
ඈත කඳු බලා
පෑ ආදරේ අමා
මා හද මවා
මා හද මවා

හාදව පෙම්
බැන්ද රුවින්
පාළුව මැකුණා
ආදර ලොව
අන්ධ නොවේ
දෙහදක නැගෙනා

දෑසේ මැවේ
ආදරේ මල් හිනා
තුටින් පිරි ලොවේ
සහන් එළි නැගේ
පහන් පෙම දිනේ

පාවේ වලා
ඈත කඳු බලා
පෑ ආදරේ අමා
මා හද මවා
මා හද මවා

ගීත ගායනය

වික්ටර් රත්නායක
වික්ටර් රත්නායක ගේ තවත් ගී පද

ගී පද රචනය

සංගීත නාද රටා

English | සිංහල
© හරිපිට ගී පද 2021